Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej Instrukcja dla ucznia egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2017/2018

 

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej

Instrukcja dla ucznia  -  egzamin gimnazjalny

w roku szkolnym 2017/2018


Egzamin gimnazjalny  odbędzie się w dniach 18 -19- 20 kwietnia 2018r.


Data

Część egzaminu

i przedmioty wchodzące

w jej zakres/poziom


Godzina

Wejścia

na salę

Godzina rozpoczęcia


Czas trwania

(w minutach)

Maksymalny czas

(w minutach)

trwania egzaminu

dla uczniów, którym  czas może być wydłużony

18.04

Humanistyczna

Historia                       i wiedza

o społeczeństwie

8:30

9:00

60

80

język  polski

10:40

11:00

90

135

19.04

Matematyczno - przyrodnicza

Przyroda

(biologia, chemia, fizyka, geografia)

8:30

9:00

60

80

Matematyka

10:40

11:00

90

135

20.04

Z  języka obcego nowożytnego

Język obcy

(zgodnie z deklaracją)

poziom podstawowy

8:30

9:00

60

80

poziom rozszerzony

10:40

11:00

60

90


1.Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – godz. 8:20

Listy uczniów i sal będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.

2. O ustalonej godzinie (8:30) zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3. Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą  przybory do pisania tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem  oraz – w przypadku egzaminu  z zakresu matematyki –linijkę. Uczeń może mieć małą butelkę   z wodą, którą w czasie rozwiązywania zadań ustawia na podłodze obok nogi stolika aby nie zalać arkusza.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi  na sali gimnastycznej i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

5. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej  w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu.

6. Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

a) Zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

b) Sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, tzn. czy zawierają:

w części pierwszej z zakresu:

- historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

- języka polskiego – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

w części drugiej z zakresu

- przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

- matematyki – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

w części trzeciej na poziomie:

- podstawowym – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

- rozszerzonym – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

c) Sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane,   czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań (braki zdający powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, a po otrzymaniu kompletnego arkusza – potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danego zakresu/poziomu egzaminu).

d) Sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach.  W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL.

Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sali adnotację  o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych, karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych (jeżeli stanowi część arkusza) i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.

e) Wyrwać ze środka arkusza kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi na egzaminach z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym - nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań.

f) Zakodować arkusz. Uczeń koduje:

f.1.  w części pierwszej z zakresu:

- historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi

-  języka polskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz  kartę odpowiedzi

f.2.  w części drugiej z zakresu:  -    przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi

-          matematyki – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz  kartę odpowiedzi

f.3.  w części trzeciej z języka obcego nowożytnego:

-    w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi

-      w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań  zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi.

7. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później  niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy. Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego dany zakres odpowiedniej części egzaminu i otrzymuje kompletny arkusz.

8. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia.  W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

9. Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem

10. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy) niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabo słyszących  oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

11. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

-   nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków  wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez  podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na zdający pozostawia   zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany   w protokole przebiegu egzaminu w danej sali)

- nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca

-   w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi

-   nie wypowiada uwag i komentarzy

- nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

12. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego  ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem,  że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego.

13. W przypadku:

-       stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia

-        wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej

-       zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił dany zakres   albo poziom odpowiedniej części egzaminu, przeprowadzanego w terminie głównym,  z jednego z powodów wyżej  określonych przystępuje ponownie do tego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie  o harmonogramie. Jeżeli unieważnienie nastąpiło w przypadku danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jako „0%”.

14. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem:

-    zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny.

( Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania oraz kompletność arkusza i odbiera go. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę  z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego przewodniczący   lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności, tj. G-2, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8).

-        Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

15. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą rozwiązania na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.

16. Praca z drugim arkuszem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie  i przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 6. do 13.

17. Jeżeli uczeń uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni   od daty odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

18. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt 15., lub z urzędu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik. Uczeń przystępuje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie ustalonym   przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

19. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu tych zdających (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej  w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczeń przystępuje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

20. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który przystąpił do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu  w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu tego ucznia (słuchacza). W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia (słuchacza),  w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych  z odpowiednich zakresów/poziomów danej części egzaminu, wpisuje się „0%”.

21. W sytuacjach, o których mowa w pkt 17.–19., dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia lub słuchaczowi, któremu został unieważniony dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, pisemną informację  o przyczynach unieważnienia.

DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU

- dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wydłużony czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym (arkusz standardowy G1, płyty CD do języka obcego standardowe), dostosowane kryteria oceniania, brak konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań,

- dla osób niepełnosprawnych fizycznie – wydłużony czas pracy z arkuszem (arkusz standardowy G1, płyty CD do języka obcego z wydłużonymi przerwami w nagraniu na zapisanie odpowiedzi), dostosowane miejsce pracy do potrzeb zdającego, brak konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań, a także – dla osób tego wymagających – obecność nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu, osobna sala .

- dla  osób z mózgowym porażeniem dziecięcym – arkusz dla zdających z mózgowym porażeniem dziecięcym – GQ, (czas pracy z arkuszem jest podany na pierwszej stronie tego arkusza), płyta CD do języka obcego dostosowana do arkusza GQ, obecność nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu, osobna sala,

- dla osób z zespołem Aspergera – arkusz dla zdających z zespołem Aspergera G-2 (czas pracy z arkuszem jest podany na pierwszej stronie tego arkusza), płyta CD do języka obcego dostosowana do arkusza G-2, dostosowane miejsce pracy, , a także – dla osób tego wymagających – obecność nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu, osobna sala .

- dla osób słabowidzących – arkusz dla słabowidzących  z czcionką 16 pkt – G-4 (czas pracy z arkuszem jest podany na pierwszej stronie tego arkusza), płyta CD do języka obcego dostosowana do arkusza G-4), dostosowane miejsce pracy – dodatkowe oświetlenie, brak konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,

- dla osób upośledzonych umysłowo w st. lekkim – arkusz dla zdających z upośledzeniem umysłowym w st. lekkim

G-8, płyta CD do języka obcego dostosowana do arkusza G-8, brak konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,

- dla osób chorych przewlekle – wydłużony czas pracy z arkuszem standardowym G-1, dostosowane miejsce pracy, leki i sprzęt medyczny (TE OSOBY SAME KODUJĄ ARKUSZE EGZAMINACYJNE I PRZENOSZĄ ODPOWIEDZI NA KARTĘ ODPOWIEDZI I KARTĘ ROZWIĄZAŃ).

  1. W arkuszach egzaminacyjnych w dostosowanej formie (G-2, G-4, G-8, G-Q) nie ma kart rozwiązań zadań egzaminacyjnych. Uczniowie pracują tylko z zeszytem zadań egzaminacyjnych i kartą odpowiedzi.
  2. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, korzystający z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4, G-8, G-Q),  niepełnosprawni fizycznie nie kodują arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi i kart rozwiązań. Te czynności wykonują za nich członkowie zespołów nadzorujących.


Podstawa sporządzenia instrukcji:  „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016r.  prawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego(Dz.U.poz.2223, ze zm.)

 
Wyszukiwanie
Ulti Clocks content
STRONA GIMNAZJUM

Znalezione obrazy dla zapytania gimnazjum w piławie górnej

PREZENTACJA SZKOŁY!!!

Szkoła dbająca o ....

BIP

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
LICZNIK ODWIEDZIN
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj96
mod_vvisit_counterWczoraj1636
mod_vvisit_counterTen tydzień1732
mod_vvisit_counterTen miesiąc15219
mod_vvisit_counterWszystkie1213996