Prawa i obowiązki


Każdy uczeń Szkoły ma prawo do:

 • opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
 • indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
 • pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WSO;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
 • reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;
 • korzystania z poradnictwa pedagogicznego;
 • korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora szkoły;
 • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
 • zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
 • wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych; rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą w szczególności realizowanie indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki, na zasadach
 • określonych odrębnymi przepisami;
 • uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły;
 • korzystania ze świetlicy szkolnej na warunkach określonych przez Dyrektora szkoły.

Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek:

· Przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów;

· godnego reprezentowania szkoły poprzez kulturalne zachowania się w szkole i poza nią;

· systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w   obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

· uzupełniania braku wiadomości wynikłego z nieobecności w szkole;

· odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły;

· przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom(mówimy: „dzień dobry”, „proszę”, „dziękuję”, do osób starszych, „cześć”- do kolegów;
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi;

c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;

· dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych, starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;

· punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

· usprawiedliwiania nieobecności;

· uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju;
a)    podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy. Przez strój galowy należy rozumieć: dla dziewcząt – biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, dla chłopców – biała koszula i ciemne spodnie;
b)    na terenie szkoły obowiązuje noszenie obuwia zamiennego;

c)    na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy określony  przez nauczyciela;

· uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

· stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

· dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać  środków odurzających;

· pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;

· przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie  dobranej fryzury – tolerowany jest jedynie naturalny kolor włosów.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wszelki sprzęt elektroniczny (telefony,tablety itp) przyniesiony do szkoły przez uczniów!!!

Szkoła nie odpowiada za kradzież lub zniszczenia sprzętu elektronicznego (telefony, tablety itp.) przyniesione przez uczniów do szkoły!!!

Uczniom nie wolno:

1. Wychodzić poza teren szkoły w czasie planowych zajęć.

2. Rejestrować przy pomocy urządzeń elektronicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.

3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;

4. Używać w czasie lekcji telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych.

5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.

6.  Zapraszać  obcych osób do szkoły.

7. Używać wulgaryzmów na terenie szkoły – w czasie lekcji i na przerwach.

8. Ulegać nałogom takim jak palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, narkotyków i wszelkich środków odurzających.

9. Włączać głośno muzykę z własnego sprzętu grającego.

10. Biegać po schodach i korytarzach.

 

Poprawiony (poniedziałek, 19 listopada 2018 19:21)

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole