REGIONALNY KONKURS PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY

REGULAMIN Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego "Jestem znawcą przyrody-przyroda wokół nas” Edycja XX-Jubileuszowa

REGULAMIN

Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego

"Jestem znawcą przyrody-przyroda wokół nas”

Edycja XX-Jubileuszowa

I. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-III szkół podstawowych powiatu dzierżoniowskiego i ząbkowickiego.

II. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Piławie Górnej, ul. Kościuszki 1, 58 – 240 Piława Górna.

III. Patronat konkursu: Burmistrz Gminy Piława Górna – mgr Zuzanna Bielawska

IV. Cele konkursu:

 • Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
 • Kształtowanie postaw sprzyjających środowisku i jego ochronie.
 • Wspieranie i rozwijanie uzdolnień uczniów.
 • Integracja uczniów i nauczycieli z różnych szkół.

V. Organizacja Konkursu:

Konkurs będzie miał formę olimpiady wiedzy przyrodniczo-ekologicznej.

Uczniowie będą rozwiązywać testy dotyczące wiadomości o przyrodzie polskiej oraz ochronie środowiska.

Konkurs odbędzie się w dwóch grupach wiekowych  uczniów:

 • klas II szkół podstawowych,
 • klas III szkół podstawowych

Konkurs odbywa się w II etapach.

ETAP I

 • Odbędzie się w macierzystej szkole podstawowej  do dnia 31 marca bieżącego roku.
 • Oceną konkursu zajmie  się powołana przez Dyrektora placówki   Komisja

Konkursowa.

ETAP II

Dyrektorzy poszczególnych szkół na podstawie protokołów Komisji Konkursowych etapu I

prześlą zgłoszenia uczniów do udziału w II etapie konkursu w  terminie do dnia 03.04.2018r.

Zgłoszenia na formularzu (zał. do Regulaminu) należy przesyłać pocztą lub faksem

na adres:

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. . K. K. BACZYŃSKIEGO
ul. .KOŚCIUSZKI 1
58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tel. 62 7841146, Fax. 62 7831071

TEL./FAX: 74 837 13 81
E-MAIL: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data, miejsce i przebieg konkursu 2017/2018r:

Konkurs odbędzie się dnia 14 kwietnia 2018r. o godzinie 10.00

w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ.

Tematyką konkursu będzie „PRZYRODA WOKÓŁ NAS”.

 • Oceną konkursu zajmie się niezależna Komisja powołana przez Organizatora, złożona

z przedstawicieli Organizatora oraz zaproszonych Gości.

 • Uczniowie w dwóch grupach (klasa II i klasa III) piszą  test, w którym znajdą się pytania, rebusy, zagadki, krzyżówki itp. o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
 • Czas trwania pisania testu wynosi 60 minut.
 • Komisja dokona oceny i wyłoni zwycięzców konkursu w kategorii uczniów klas II  i w kategorii uczniów klas III.
 • Wyniki konkursu i testy zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: sppg.edu.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Piława Górna .

VI. Nagrody:

1. Organizatorzy Konkursu przewidują w każdej kategorii wiekowej (klasy II i klasy III)          dla 3 najlepszych uczniów nagrody rzeczowe, a dla pozostałych uczestników upominki.

2. Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatora Konkursu: Szkołę Podstawową im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej oraz  Urząd Gminy Piława Górna  i wręczone laureatom na podsumowaniu Konkursu.

3. Wszyscy uczestnicy wraz z Opiekunami II etapu otrzymają dyplomy.

VII. Uwagi końcowe:

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Organizatorów

i Komisji Konkursowej.

ORGANIZATORZY:

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej

Inicjator i pomysłodawczyni konkursu: mgr Alicja Listwan

Bliżej o konkursie na stronach: http://www.sppg.edu.pl

 

 

 


Załącznik do Regulaminu Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego pod nazwą: „Jestem znawcą przyrody”

Szkoła Podstawowa

im K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej

ul. Kościuszki 1

58-240 Piława Górna

Telefon (0-74) 83-71-381

Szkoła Podstawowa

.......................................

.............................................

Zapraszamy

do udziału

w

REGIONALNYM KONKURSIE

EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM

uczniów

klas II i III

(XX EDYCJA - JUBILEUSZOWA)

„Jestem znawcą przyrody-przyroda wokół nas”

I etap wyłonienie na terenie szkoły macierzystej trzyosobowej grupy „znawców przyrody” spośród uczniów klas II oraz trzyosobowej grupy spośród uczniów klas III.

II etap odbędzie się 14 kwietnia 2018r o godzinie 10.00.

w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej.

Uczniowie w dwóch grupach (klasa II i klasa III) piszą indywidualnie testy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej „Przyroda wokół nas”.

W terminie do 03.04.2018r. czekamy już na zgłoszenia reprezentacji szkoły wraz z wypisanymi imionami i nazwiskami uczniów oraz nauczycieli wg załączonego wzoru (faksem lub telefonicznie).

Z poważaniem

……………………………………..

Pieczątka szkoły

 

 

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dyrektor ……………………………………………………………….…………....(nazwa szkoły)

Zgłasza do udziału w II etapie Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego

pod nazwą: „Jestem znawcą przyrody”

……… uczniów z klas II i  III wyłonionych w I etapie Konkursu:

Dane uczestników konkursu klasa II:

1. Imię i nazwisko ......................................................................................................................................

Adres zamieszkania ...............................................................................................................................

2. Imię i nazwisko ......................................................................................................................................

Adres zamieszkania ...............................................................................................................................

3. Imię i nazwisko ......................................................................................................................................

Adres zamieszkania ...............................................................................................................................

Imiona i nazwiska nauczycieli przygotowujących uczniów klasy II do Konkursu:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Dane uczestników konkursu klasa III:

1. Imię i nazwisko ......................................................................................................................................

Adres zamieszkania ...............................................................................................................................

2. Imię i nazwisko ......................................................................................................................................

Adres zamieszkania ...............................................................................................................................

3. Imię i nazwisko ......................................................................................................................................

Adres zamieszkania ...............................................................................................................................

Imiona i nazwiska nauczycieli przygotowujących uczniów klasy III do Konkursu:

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

Regionalny Konkurs ekologiczno-przyrodniczy w ramach Programu edukacji ekologicznej pn. „Jestem znawcą przyrody-nie zaśmiecaj lasów-segreguj odpady” 2017- edycja XIX

Sprawozdanie z przebiegu Regionalnego

konkursu ekologiczno-przyrodniczego

pn. „Jestem znawcą przyrody-nie zaśmiecaj lasów-segreguj odpady”

Dnia 21 kwietnia 2017r. na terenie ośrodka edukacyjnego pn. „Szkoła Leśna” w Bielawie, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie parku krajobrazowego najstarszych gór Europy - Gór Sowich, odbyła się XIX edycja Regionalnego konkursu ekologiczno-przyrodniczego w ramach Projektu ekologicznego „Jestem znawcą przyrody-nie zaśmiecaj lasów-segreguj odpady”.

zdjęcia

Więcej…

 

Regionalny Konkurs przyrodniczo-ekologiczny - XVIII edycja "Jestem znawcą przyrody- życie w wodzie i przy brzegu" 2016

Sprawozdanie z przebiegu Regionalnego konkursu ekologicznego-przyrodniczego

„Jestem znawcą przyrody- życie w wodzie i przy brzegu”

W dniu 21 kwietnia 2016r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Cicha Woda”w Lasocinie odbyła się XVIII edycja Regionalnego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego „JESTEM ZNAWCĄ PRZYRODY - ŻYCIE W WODZIE I PRZY BRZEGU realizowanego w ramach Projektu ekologicznego pod tą samą nazwą.Konkurs główny w Lasocinie poprzedziło dodatkowe działanie - Konkurs plastyczny „Życie w wodzie i przy brzegu”, który odbył się w naszej Szkole w dniu 19 kwietnia 2016r.  Konkurs ekologiczno-przyrodniczy został przeprowadzony zgodnie z regulaminami opracowanymi przez pomysłodawczynię Konkursu i autorkę testów p. Alicję Listwan.

Więcej…

 

Regionalny Konkurs przyrodniczo-ekologicznego - XVII edycja

Dnia 28 kwietnia 2015 r. w Gospodarstwie Rolnym Państwa Ryszarda i Anny Malinowskich „Zamczysko” w Piławie Górnej przy ul. Sienkiewicza 96 odbyła się XVII edycja konkursu ekologiczno-przyrodniczego pod nazwą „JESTEM ZNAWCĄ PRZYRODY” organizowanego przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ.

Więcej…

 

"Jestem znawcą przyrody" 2015

 

 
Więcej artykułów…
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole