Projekt „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła  do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Lider projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partnerzy projektu:

 • Powiat Dzierżoniów,
 • Gmina Miejska Dzierżoniów,
 • Gmina Dzierżoniów,
 • Gmina Piława Górna,
 • Gmina Niemcza,
 • Gmina Łagiewniki

Projekt partnerski skierowany jest do 2806 osób z 12 szkół podstawowych i 3 szkół licealnych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

Zakres projektu ustalony został na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół. Określone zostały największe problemy placówek z terenu Powiatu. Dzięki temu, projekt odpowiadać będzie na potrzeby dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców, co pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych.

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

 • realizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauczania przedmiotów językowych, matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości;
 • realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć (w tym TIK);
 • szkolenia dla nauczycieli w zakresie niezbędnym do realizacji planowanych zajęć;
 • organizacja 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów (394K), które są jedną
 • z najskuteczniejszych metod oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w procesie edukacji dzieci i młodzieży oraz sposobem wprowadzania, pogłębiania, rozszerzania lub utrwalania realizowanych treści kształcenia

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

 • zwiększeniu dostępności usług edukacyjnych i wyrównywaniu szans,
 • podniesieniu jakości i efektywności nauczania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
 • zapewnieniu jakości wykształcenia odpowiadającego standardom społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów.

Planowane efekty

 • rozwój kompetencji kluczowych wśród 2500 uczniów w tym: rozwój 793 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wzrost kompetencji 306 nauczycieli,
 • wyposażenie pracowni poprzez zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (w tym TIK) umożliwiających indywidualizację pracy z uczniem podczas kół zainteresowań oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych,
 • pogłębienie, rozszerzanie oraz utrwalenia realizowanych treści kształcenia poprzez organizację 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów.

Projekt zakłada także współpracę pomiędzy placówkami objętymi projektem, w celu udostępniania pracowni wspartych w ramach programu szkołom, które nie posiadają odpowiedniej bazy dydaktycznej.

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nastąpi poprzez realizację zajęć w następujących blokach tematycznych:

 

 • "Z jezykiem obcym za pan brat" – wsparcie uczniów z języka angielskiego, hiszpańskiego  i niemieckiego /617os.-318K, 299M/
 • "Młody przyrodnik" -wsparcie uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych /437os.-233K, 204M/
 • "Młody Pitagoras" – wsparcie uczniów w zakresie nauki matematyki /367os.-199K, 168M/
 • Zajęcia dla dzieci ze SPE (gimnastyka korekcyjna, arteterapia, biofeedback, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne) /793os.-425K,368M/
 • "Kreatywny uczeń – skuteczny biznesmen" – zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywności, innowacyjność, praca zespołowa /286os.-153K,133M/

W naszej szkole realizowane będą zajęcia:

 1. "Z jezykiem obcym za pan brat" – wsparcie uczniów z języka angielskiego i niemieckiego – 3 grupy po 8 osób
 2. "Młody Pitagoras" – wsparcie uczniów w zakresie nauki matematyki – 1 grupa 8 osób
 3. „Młody przyrodnik” – 2 grupy po 8 osób
 4. "Gimnastyka korekcyjna"- 1 grupa 10 osób
 5. "Arteterapia"-1 grupa 10 osób
 6. „Zajęcia sensoryczne” – 1 grupa – 10 uczniów
 7. „Zajęcia logopedyczne” – 1 grupa –4 uczniów
 8. „Zajęcia socjoterapeutyczne” – 1 grupa –8 uczniów
 9. "Kreatywny uczeń – skuteczny biznesmen" – zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywności, innowacyjność, praca zespołowa – 1 grupa – 12 uczniów
 10. 2 wycieczki
 11. Doskonalenie zawodowe nauczycieli – szkolenie
 12. Studia podyplomowe z logopedii i socjoterapii

 

Wartość projektu: 2.143.528,98 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.821.999,63 zł

Okres realizacji projektu od: 2019-01-01 do: 2020-06-30

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany do 12 szkół podstawowych i 3 szkół licealnych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego ma na celu m.in. zwiększeniu dostępności usług edukacyjnych
i wyrównywaniu szans, podniesieniu jakości i efektywności nauczania, zapewnieniu jakości wykształcenia wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia pozalekcyjne, zorganizowane wycieczki, szkolenia dla nauczycieli, doposażona baza dydaktyczna w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć (w tym TIK).

Zajęcia realizowane będą od 01.03.2018 do 30.06.2020 roku

w następujących blokach tematycznych:

"Z językiem obcym za pan brat"- wsparcie uczniów z języka angielskiego i niemieckiego;

"Młody przyrodnik"- wsparcie uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych;

"Młody Pitagoras" wsparcie uczniów w zakresie nauki matematyki;

Zajęcia dla dzieci ze SPE (gimnastyka korekcyjna, arteterapia, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne);

"Kreatywny uczeń – skuteczny biznesmen" – zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywności, innowacyjność, praca zespołowa.

Informacje dodatkowe:

Lider projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partnerzy projektu: Powiat Dzierżoniów, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Gmina Piława Górna, Gmina Niemcza, Gmina Łagiewniki.

Okres realizacji projektu od: 2019-01-01 do: 2020-06-30

Koszt projektu: 68 538,08