• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej

BIP GOV

UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie informacji publicznej – forma
dowolna

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty,
jeżeli placówka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane
ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub w związku z
udostępnieniem informacji przetworzonej.

Wnioskodawca zostaje poinformowany o wysokości opłaty.

(art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6
września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat placówki osobiście lub listownie na adres: Zespół
Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie Plac Jana Pawła II 5,
63-700 Krotoszyn

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji
administracyjnej. W przypadku odmowy decyzji odmownej wniosek musi
spełniać wymagania określone w Art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.0.2096)

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy
przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w
terminie 14 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.,
Dz.U. nr 112, poz. 1198.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Historia wersji artykułu

Lp. Tytuł Czas Wersja
1 Zasady udostępniania informacji publicznej 2022-06-27 11:04:31 1